លោកគ្រូអ្នកគ្រូ មានសេចក្តីរីករាយដែលបានជួបពិភាក្សាជាមួយមាតាបិតា ក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានថ្មីៗ និងលទ្ធផលសិក្សារបស់ប្អូនៗជាមួយមាតាបិតា នៅក្នុងជំនួបរវាងគ្រូបន្ទុកថ្នាក់និងមាតាបិតាសម្រាប់ត្រីមាសទី២ របស់យើង។ សាលារៀន សាន់រ៉ាយ យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះជំនួបនេះ ព្រោះវាជាឱកាសដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងសាលារៀន និងជីវិតនៅផ្ទះ ដើម្បីធានាថាសិស្សរបស់យើងត្រូវបានផ្តល់បរិយាកាសគាំទ្រ និងលើកទឹកចិត្ត។

Teachers were excited to share updates and achievements with parents, at our quarter 2 parent-teacher meetings. Sunrise school further values this opportunity to establish communication between school and home life to ensure students are provided with a supportive and encouraging environment.

….…………………………………………

SUNRISE SCHOOL

For more info:

Tel: 023 988 883/ 023 866 657

Email: sunrise.usschool@gmail.com

Website: www.sunriseschool.edu.kh

Telegram Channel: https://t.me/sunriseschoolcambodia

YouTube : www.youtube.com/@sunriseschoolcambodia

 

#Sunrise_School