រួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ជម្ងឺកូវីដ-១៩ទាំងអស់គ្នា!

រួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ជម្ងឺកូវីដ-១៩ទាំងអស់គ្នា!

បច្ចុប្បន្នជម្ងឺកូវីដ-១៩ កំពុងតែរាត្បាតជាច្រើន ទោះក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយ សាលារៀន សាន់រ៉ាយ នៅតែបន្តផ្តល់ការសិក្សា តាមរយៈអនឡាន យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុត ដើម្បីធានាអោយបាននូវគុណភាពអប់រំល្អ ទៅដល់សិស្សានុសិស្ស។