ព្រឹកនេះ សិស្សានុសិស្សកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សាទាំងបីកម្រិតរបស់យើងបានទៅហែលទឹក។

ព្រឹកនេះ សិស្សានុសិស្សកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សាទាំងបីកម្រិតរបស់យើងបានទៅហែលទឹក។ ពួកគេទទួលបានភាពសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការលេងទឹក ព្រមទាំងអភិវឌ្ឍជំនាញហែលទឹក ចលនារាងកាយទាំងមូល និងសហប្រតិបត្តិការរវាងខួរក្បាលនិងរាងកាយក្នុងពេលតែមួយ។

This morning our Nursery/K1/K2 students cooled down at the pool. They had a lot of fun splashing in the pool and building water skills, gross motor skills, and coordination.