វីដេអូមេរៀនរបស់ថ្នាក់ទី៣

វិដេអូមេរៀនរបស់ថ្នាក់ទី៣

មុខវិជ្ជា “បំណិនជីវីត”

ប្រធានបទ “របៀបធ្វើបាយឆា”

Video lesson from our Grade 3 class.

Subject: “Social Skills”

Topic: How to make fried rice

….…………………………………………

SUNRISE SCHOOL

For more info:

Tel: 023 988 883/ 023 866 657

Email: sunrise.usschool@gmail.com

Website: www.sunriseschool.edu.kh

Telegram Channel: https://t.me/sunriseschoolcambodia

YouTube : www.youtube.com/@sunriseschoolcambodia

#Sunrise_School