ថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា

កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សារបស់សាលារៀន សាន់រ៉ាយ ត្រូវបានរៀបចំ និងតាក់តែងឡើងស្របទៅតាមកម្មវិធីសិក្សាបែបទំនើប ទាន់សម័យដែលសមស្របនឹង​កម្មវិធីសិក្សាអប់រំកុមារតូចរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡានៃ ប្រទេសកម្ពុជា និងអន្តរជាតិ ជាពិសេសមានតុល្យភាពដល់ការរីកលូតលាស់របស់កុមារទាំងបីផ្នែកព្រមគ្នាគឺ រូបរាងកាយ បញ្ញា និងស្មារតី។

ការសិក្សាលើមុខវិជ្ជា៖

·         បុរេសំណេរ

·         បុរេគណិត

·         ទស្សនាសង្កេត

·         អប់រំកាយ

·         ចិត្តចលភាព

·         មនុស្សសកលល្អ៥យ៉ាយ (UG5)

o   ស្អាត

o   របៀប

o   សុភាព

o   ទៀងពេល

o   សមាធិ

·         កីឡា

·         គំនូរ

·         ល្បែងសិក្សា

·         រឿននិទាន

·         ចម្រៀង

·         និងភាសាអង់គ្លេស។